Merkki

JWW-18 EEJW-18
BEARSPAW INNOVATIONS SO FIERY

Merkki in KoiraNet database

Finnish Lapponian Dog male
DOB: 27.8.2017
HD: B
EYES: clear (PPM, iris-iris, 12/18)
PRCD-PRA: normal/clear (A)
POMPEN: normal/clear
OWNER: kennel Peikkovuoren & Nicole Prokopishyn & Leeza Friedman-Prokopishyn

 

Cover photo © Mikko Marttinen / Kuvauksellista photography